Regler för uthyrning

Grundkrav
Du skall ha fyllt 18 år. (Man kan registrera sig i kön från 16 år)
Du skall vara registrerad och aktiv som sökande på vår hemsida.
Du skall uppfylla Strängnäs Bostads ABs inkomstkrav samt kreditbedömning.
Du skall inte ha skulder till Strängnäs Bostads AB eller till andra bostadsbolag.
Den sökta lägenheten ska storleksmässigt passa antalet personer i hushållet.
Vid behov uppvisa goda boendereferenser.
Du skall ha högst poäng för sökt lägenhet.
Strängnäs Bostads AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot
uppsatta krav, d.v.s. både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som
redan är hyresgäst hos bolaget och som flyttar till en dyrare lägenhet.


Inkomstkrav
Du skall kunna betala hyran med din inkomst.
Med inkomst menas:
Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
Studiemedel och/eller CSN-lån
Pension
Etableringsersättning
Inkomst från kapital
Bostadsbidrag, bostadstillägg
Försörjningsstöd godkänt av Strängnäs kommun
Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel
aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
Om betalningsförmågan inte helt når upp till SBABs inkomstkrav kan borgensman krävas som säkerhet, se nedan kreditbedömning.

Kreditbedömning
En kreditupplysning görs för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga. Om den sökande har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogdemyndigheten sker en individuell prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt storlek och ålder på dessa. En sökande med hyresskulder hos Strängnäs Bostads AB eller annat bostadsbolag blir inte godkänd.

Borgensman skall ha ekonomi som bedöms vara godtagbar i förhållande till hyran. Borgensman med betalningsanmärkningar godkänns inte.
Begränsning av antal boende per lägenhet:


För att förhindra osunda boendeförhållanden, utifrån säkerhet och trygghetsaspekter, gäller nedan begränsningar i antal boende per lägenhet.
Antal boende per lägenhet:
1 rum och kök: inte fler än två (2) personer
2 rum och kök: inte fler än tre (3) personer
3 rum och kök: inte fler än fem (5) personer
4 rum och kök: inte fler än sex (6) personer
Antalet personer avser vuxna och barn.


Den som inte har tillgång till internet
De som inte har tillgång till internet skall kunna erhålla hjälp från Strängnäs Bostads AB. Vid vårt kontor finns en dator att använda för registrering till bostadskön. Man kan även erhålla hjälp med registreringar av personal på plats eller via telefon/mail och brev.


Förmedling bostäder
All annonsering av lägenheter sker på www.strangnasbostadsab.se.
För att anmäla intresse på en bostad måste man registrera sig som sökande på vår hemsida och tilldelas då 1 poäng per dag. Boende hos Strängnäs Bostads AB samlar poäng (1 poäng per dag) automatiskt från inflyttningsdagen. Man ser hur många poäng man har genom att logga in på "mina sidor". Tilldelas man en bostad nollas alla poäng på inflyttningsdagen. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med medsökande. Den sökande ansvarar för att alla kontaktuppgifter är aktuella samt uppdaterar dessa när ändringar sker. Strängnäs Bostads AB ska erbjuda, om Strängnäs kommun begär det, upp till 30 % av våra lediga lägenheter per år. Dessa lägenheter ges dels enligt bosättningslagen för nyanlända samt till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. All uthyrning av dessa lägenheter hanteras av Strängnäs kommun.

Strängnäs Bostads AB kan avvakta med uthyrning pga. t.ex. evakuering vid stamrenovering eller större reparationer.


Aktiv sökande
Den sökande ansvarar själv för att hålla sin registrering i kön aktiv genom att logga in minst 1 gång var 12:e månad. Om den sökande inte loggar in under en period av tolv månader, blir den sökande avregistrerad, förlorar sina poäng, och en ny registrering krävs. Detta berör inte de hyresgäster som har ett bostadskontrakt. En påminnelse om inloggning skickas 3 månader innan avregistreringen sker till det sätt man valt i sin ansökan som kontaktsätt (e-post/brev). Sökanden som valt brev som kontaktsätt får ett fysiskt brev skickat till angiven adress. Adresseftersökning görs inte för post som kommer i retur.

Erbjudanden och turordningen bland de sökande:
Bland dom som anmält intresse för en annonserad lägenhet erbjuds den i första hand till dom 7 som har högst poäng och som blir godkända enligt vår kreditbedömning.
För befintliga hyresgäster måste boendetiden uppgå till minst ett år innan man kan anmäla intresse för annonserade lägenheter.
Erbjudanden sker via valt kontaktsätt, samt går att se på den sökandes mina sidor. Visning av lediga lägenheter och tillhörande utrymmen ombesörjs av
avflyttande hyresgäst. Sökande som tackat nej, eller inte lämnat svar, på tre erbjudanden under en tolvmånadersperiod blir automatiskt spärrade för nya intresseanmälningar under den kommande sexmånadersperioden. Strängnäs Bostads AB tar inget ansvar för felaktiga kontaktuppgifter vilket kan leda till att t.ex. ett erbjudande inte skickas till den sökande. Vi beviljar inga förturer på sociala, ekonomiska eller medicinska grunder. Hushåll med särskilda stödbehov hänvisas till Strängnäs kommun.


Komplettering av ansökan efter erbjudande:
När man tackat ja till ett erbjudande kommer en kreditupplysning att tas. Om kreditupplysningen är okej kontaktas sökande via valt kontaktsätt för att komplettera sin ansökan med inkomstuppgifter. Man har då 5 arbetsdagar på sig att komplettera sin ansökan eller kontakta oss. Får vi ingen kontakt med den sökande på dem uppgifter man angett i sin ansökan kommer vi gå vidare till nästa sökande.


Snabb inflyttning
Vid kort tid till inflyttning, då handläggningstiden blir för lång, kan reglerna om poäng frångås.

Premiering av befintliga hyresgäster
För att premiera befintliga hyresgäster fördubblas aktuella poäng efter tio års boende i samma lägenhet. Detta innebär att en hyresgäst som bott i en lägenhet i tio år, from år elva erhåller 3650 x 2 poäng. Varje dag i bostadskön efter tio års boende i samma lägenhet är värd två poäng. När en hyresgäst flyttar från Strängnäs Bostads AB, nollställs poängen och ny registrering krävs samt krav på att vara aktivt sökande.


Rökfritt
Från och med 1 januari 2022 kommer alla nya hyreskontrakt vara rökfria. Att din lägenhet är rökfri betyder att du inte får röka inomhus. Du har fortfarande rätt att röka på din balkong eller uteplats, men självklart behöver du som tidigare visa hänsyn gentemot dina grannar. Rökfritt gäller endast för nya hyresavtal från 1 januari 2022.

Byte av lägenhet
Ingen intern byteskö finns utan även boende hos Strängnäs Bostads AB får anmäla intresse på lägenheterna som annonseras ut på vår hemsida.
För befintliga hyresgäster måste kontraktstiden uppgå till minst ett år innan man kan anmäla intresse för annonserade lägenheter eller lämna in en ansökan om ett lägenhetsbyte. Man får ansöka om byte med alla hyresvärdar. En bytesansökan, som finns här på vår hemsida, lämnas in för handläggning och prövas utefter våra uthyrning regler. Handläggningstider för bytesansökningar är ca 1 månad och sedan följer normal uppsägningstid på 3 kalendermånader.


Uppsägningstid
Normal uppsägningstid är 3 kalendermånader. För de hyresgäster som redan bor hos Strängnäs Bostads AB och blir aktuell för en större lägenhet med högre hyra i Strängnäs Bostads AB:s bestånd har man 1 kalendermånads uppsägningstid. Om en befintlig hyresgäst flyttar till en lägenhet med lägre hyra i Strängnäs Bostads AB:s bestånd gäller ordinarie uppsägningstid på sitt nuvarande hyresavtal (3 kalendermånader). Det betyder att man kan behöva betala hyra både för den nya och den gamla lägenheten i upp till 3 kalendermånader beroende på när tillträdet är.


Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kan i vissa fall godkännas. Särskilda regler finns för andrahandsuthyrning och man får ansöka om tillstånd till uthyrning i andra hand. Ansökan finner du på vår hemsida och gäller max 6 månader. Du måste alltid ha Strängnäs Bostads AB:s medgivande. Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och kan förlora ditt kontrakt. Kommersiella korttidsuthyrningar till exempel airbnb, är inte tillåtet hos Strängnäs Bostads AB, vilket kan leda till att du blir uppsagd och kan förlora ditt kontrakt.


Kompletterande regler:
Sökande som blivit avhyst eller uppsagd på grund av störningar, olovlig andrahandsuthyrning eller för sena inbetalningar av hyran de senaste två åren, hos Strängnäs Bostads AB, kommer inte att erbjudas något hyreskontrakt.

Förmedling bilplatser
Lediga bilplatser publiceras på samma sätt som bostäderna. Man loggar in och anmäler intresse, här styr dock inte kö poäng utan anmälningstidpunkt. När man anmäler intresse på en bilplats får man ett erbjudande direkt till mina sidor. Man har då 5 dygn på sig att tacka ja eller nej till den sökta bilplatsen. Man är som sökande ansvarig för att kontrollera om platsen passar ens önskemål/ krav. Tackar man ja till platsen, och efter våra kontroller blir godkänd, skickas ett hyresavtal för påskrift.
Sökande som tackat nej, eller inte lämnat svar, på tre erbjudanden under en tolvmånadersperiod blir automatiskt spärrade för nya intresseanmälningar under den kommande sexmånadersperioden.
Alla som är registrerade i vår kö kan söka bilplatser men uthyrningen sker endast till befintliga eller kommande hyresgäster (har ett kontrakt). I områden med mindre intresse kan uthyrning till externa hyresgäster ske.
Hyresgäster som söker bilplats i samma område där man har sitt bostadskontrakt har förtur gentemot hyresgäster som inte är boende i det området. Man får ha max 2 bilplatser per hushåll.  Hyresgäster med hyresskulder kan inte ingå fler avtal innan skulden är reglerad.

 

 

reviderade 2022-01-05.